woensdag 22 januari 2014

Klokkenluider satanisch ritueel misbruik tegen de staat.Als belangstellenden hebben wij het kort geding dat de staat der Nederlanden (lees inspectie jeugdzorg) had aangespannen tegen Ben van den Brink bijgewoond bij de rechtbank Alkmaar op 21 januari 2014. 

De staat der Nederlanden was met vier man paraat. De advocaat (3), een hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg, een jurist van de inspectie. Plus nog een persoon waar van wij de functie niet heb onthouden.

Als wij het goed hebben was er ook een rechtbankverslaggever aanwezig van een Noord Hollandse Courant. Het zal ons benieuwen wat deze Courant te melden heeft over deze zaak. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat een klokkenluider(s) volledig de grond in geschreven worden door deze courant.

 Als onderdeel van een landelijk concern, dat veelal een belangrijke rol speelt om klokkenluiders te downplayen, kan men een sensatie stuk verwachten om de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik te downplayen. Deze uitspraak (1) kan in die context dan ook worden gelezen.  

Ben van den Brink was zelf niet aanwezig omdat hij geen rechtstreekse uitnodiging had ontvangen van de rechtbank. Vreemd aan deze zaak is dat een kort geding een spoedeisend belang (5) dient te hebben.  Enkele maanden voor het kort geding werd het geding met rechter en al aangekondigd door de advocaat (4) van de staat der Nederlanden. Bijzonder dat een rechter al maanden van te voren bekend is. 

De rechtbank Noord Holland meldt op haar website (12) dat de sector kanton zittingen op woensdag plaatsvinden om 10.30 uur. Waarom heeft dit kort geding dan plaatsgevonden op een dinsdag? Of de zitting rechtsgeldig is met in ogenschouw nemende de bovenstaande punten zal moeten blijken.  

Standaard wordt de rechter en griffier benoemd bij naam bij aanvang van de zitting. In deze zitting bleef dat achterwege. Bijzonder. De belangstellenden wisten dus niet wie de rechter en griffier waren. 

Opvallend was dat de advocaat (4) van de staat der Nederlanden de rechter aansprak met president. Was de rechter dan de president van de rechtbank Noord Holland? Of toch de eerder genoemde jonkheer rechter die het geding zou voorzitten?

Voor de goede orde van zaken werd eerst nog gememoreerd aan de stukken die een dag voor de zitting werden ingediend. In onze optiek behoorden deze stukken tot de strategie om de beeldvorming sterker naar voren te brengen.

De advocaat van de staat der Nederlanden opende de zitting nadat hij akkoord was gegaan met het verstek van v/d Brink. Hij opende met een stuk tekst dat van den Brink geschreven had aan een topambtenaar van de inspectie jeugdzorg.

Of dit stuk bedreigingen en beledigingen bevat daar zal de rechter een oordeel over dienen te geven. Het ging in ieder geval een stuk verder dan pittig gekruid, waarop een andere klokkenluider (8) monddood gemaakt werd door een leidinggevende rechter van de rechtbank Alkmaar.

De advocaat haalde daarna een voorbeeld aan van een man die in Engeland werd beschuldigd van seksueel misbruik, en daarna door geweld het leven liet. Later bleek deze man onschuldig. 

Idem haalde hij een voorbeeld naar voren van de dader van de aanslag (of false flag?(6)) met Koninginnedag enkele jaren terug. Een persoon die dezelfde naam droeg als de overleden ontving destijds bedreigingen terwijl duidelijk was dat de dader overleden was. Met deze voorbeelden wou de advocaat een beeld vormen dat de uitlatingen van v/d Brink ook bij anderen tot ongewenste acties van anderen zou kunnen leiden.

Er werd strategisch benadrukt dat van den Brink aan waanbeelden (10) zou leiden. Van den Brink zegt overigens zelf in woord en geschrift dat hij zijn beweringen kan staven met bewijsmateriaal (9). Dat bewijsmateriaal kan hij zelf niet in bezit hebben want dat is strafbaar in Nederland. Hij heeft dit dan ook op diverse plaatsen in binnen- en buitenland ondergebracht zegt hij. 

Opnieuw een poging tot psychiatrisering van de klokkenluider van ritueel seksueel misbruik? Gespecialiseerde personen konden dat echter in eerdere rapportages niet constateren. Fred Spijkers (11), de klokkenluider van defensie onderging hetzelfde, en werd jaren later pas gerehabiliteerd na eerst door een hel gegaan te zijn. Uiteraard destijds ook met medewerking van de mean stream media volledig afgemaakt.

De hoge ambtenaar (7) van de inspectie jeugdzorg  hield een heel betoog over de gevolgen die medewerkers van overheidinstanties zoals jeugdzorg door de geuite dreigementen en beledigingen. Heel begrijpelijk. Maar wat als blijkt dat van den Brink het bij het rechte eind heeft? Dan komt de zaak in een heel ander perspectief te staan. 

Deze hoge ambtenaar (7) heeft in het verleden gediend in de justitie organisatie onder Joris D (13) blijkt uit de beschrijving op de inspectie jeugdzorg website(7)

De Nederlandse misbruik beerput is immers geopend. Opvallend daarbij is dat cruciale zaken door doofpot commissies afgezwakt worden. Je ziet het ook bij de zaak Robert M. Waarom zijn de personen aan wie de baby’s en peuters geleverd werden voor misbruik niet duidelijk in beeld gekomen? 

Daarnaast kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de eigenaar (2) van de desbetreffende kinderopvang die zelf slaapfeestjes organiseerde. Welke volwassen man, die geestelijk gezond is, organiseert er slaapfeestjes voor jonge kinderen? U mag zelf het antwoord geven. 

De advocaat (3) ging ook nog in op eerdere veroordelingen van de gedaagde. Veroordelingen waar van gezegd kan worden dat er gesproken word van bewezen feiten, aangevuld met behoorlijk wat mistige zaken die volgens de niet aanwezige gedaagde en zijn vriendin niet kloppen. De rechter oordeelde daar destijds ook over. 

De rechter sloot de korte zitting af met de mededeling dat hij op 30 januari aanstaande uitspraak doet. Deze uitspraak is alleen gericht op het feit dat van den Brink zijn uitingen van het Internet moet verwijderen. Er werden geen dwangsommen (8) geëist, zoals veelal in dit soort zaken wel gebruikelijk zijn. 

Of er in de tussentijd nog acties tegen van den Brink ondernomen worden, strafrechtelijk is afwachten. Het zou in ieder geval prima passen in de strategie om hem het zwijgen op te leggen. Of wordt de strategie gewijzigd nu Joris D (13), jarenlang de hoogste baas bij justitie nu vervolgd wordt?

De uitgebreide gedetailleerde verklaringen over seksueel misbruik vanaf zeer jonge leeftijd van de vriendin van de gedaagde daar zwijgen wij nog over. De uitingen van de gedaagde zijn immers voortgekomen uit het constateren van seksueel misbruik van zijn dochters en vriendin toen zij daar over begonnen te vertellen. Dat dit zeer heftige emoties en reacties naar boven brengt daar kunt u vast inkomen.

Inhoudelijk zouden de feiten boven water moeten komen of de uithuis plaatsing van de kinderen van de gedaagde terecht is geweest. En dat is nu net het punt waarover na vele rechtmatige verzoeken aan instanties niet op geantwoord wordt.  

Is dit één van de grootste doofpotten die Nederland kent? De toekomst zal het uitwijzen. Bij dezen doen wij een oproep aan alle overheid medewerkers verbonden aan justitie, inspectie jeugdzorg, jeugdzorg, de rechtelijke macht en de gehele politiek om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Om te starten met het opvragen van de documenten van Nirvana en Demi van den Brink bij het landelijk gezagsregister en gezagsregister bij alle Nederlandse rechtbanken. Er zijn namelijk verschillende versies in omloop. Bij de rechtbank Alkmaar wordt er aangegeven dat er UHP (uithuisplaatsing) is, terwijl het uitreksel van het landelijk gezagsregister en andere rechtbanken aangeven dat er alleen OTS (onder toezicht stelling) is.

Daarnaast is er nergens terug te vinden dat er indicatiebesluiten aangeleverd zijn. Deze waren conform een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank in het begin van de uithuis plaatsing verplicht om een tijdelijke UHP van drie maanden te legaliseren.

Iedere agent van justitie dient tevens na te denken of hij handelt conform de afspraken die gemaakt zijn bij de Nürnberg processen en Materieel Internationaal Strafrecht. Daarin wordt zeer duidelijk gemaakt dat “bevel is bevel” niet geldt, men heeft zelf de verantwoordelijkheid om na te denken.

Dit geld dus voor iedere agent die een opdracht uitvoert om Ben van den Brink en/of Leonie Barbara Minkema wonende Hulstweg 11 te Schoorl,  gemeente Bergen, Noord Holland aan te houden, of anderszins contact te leggen n.a.v. een bevel van een hoger geplaatste in de justitie organisatie.

Vandaag is immers duidelijk geworden dat de voormalige hoogste justitie ambtenaar Joris D (13), die de benoemingen verzorgde van alle belangrijke posities binnen justitie mogelijk zelf zware zedendelicten heeft begaan.

Dat zou een reden kunnen zijn dat er op leidinggevende posities binnen justitie mensen zijn benoemd die willens en wetens alles in het werk hebben gesteld om vervolging van Joris D (13) te voorkomen. Ook minister Opstelten (VVD), een oud studiegenoot van Joris D, speelt hier een opmerkelijke rol in.

Getekend,

© De ooggetuigen (dit artikel mag na goedkeuring door Ben van den Brink in ongewijzigde vorm worden overgenomen)


Bronnen:(12) Bij kanton vinden de zittingen op vaste tijden per locatie plaats: Locatie Alkmaar: woensdag, 10.30 uur. http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Zittingsroosters/Pages/default.aspx

woensdag 30 oktober 2013

Ingezonden bericht m.b.t. zaak familie van den Brink/ Minkema (Schoorl - Noord Holland)(INGEZONDEN BERICHT)

Geachte Inspectie Jeugdzorg,
Al enkele jaren volg ik de gebeurtenissen rondom: D. J (9) en N.V. v d B (15), dochters van Ben van den Brink en Leonie Minkema uit Schoorl. Beide meisjes zijn, zoals bij vele lezers reeds bekend is, door valse vertegenwoordigers van Buro Jeugdzorg Noord-Holland, met medewerking van enkele pedolitieagenten en vervalste rechtbankdocumenten in september 2009 uit het ouderlijke huis in Schoorl ontvoerd.

Officieel was er alleen een Ondertoezichtstelling uitgesproken.

Inspectie Jeugdzorg heeft bevestigd dat deze kinderen (en met hen vele andere kinderen) jarenlang op illegale wijze uit huis zijn geplaatst zonder geldige indicatiebesluiten. Dit is des te schrijnender omdat een groep onderzoekers onder leiding van vader Van den Brink, heeft vastgesteld dat zijn dochters sinds september 2009 in een geheel zwart pedofiel circuit zijn 'opgevangen' en op sadistische wijze mishandeld en seksueel misbruikt zijn.

Waarom zijn de meisjes nog steeds niet thuis, na vier jaar pure ontvoering, waarbij zij ook seksueel misbruikt zijn?

Zonder geldige indicatiebesluiten?

Is dit kinderbescherming?

Gezinnen worden kapot gemaakt. En die kinderen moeten gezond weer de maatschappij in?

De meisjes willen bij hun ouders zijn, maar mogen hen bijna nooit zien. Het komt er nu op aan de meisjes zo snel mogelijk te bevrijden uit het zogeheten Wilmahuis in …. Zoetermeer en hen veilig terug te laten keren naar hun gezin. Voor een kind telt iedere dag. Zij kunnen geen jaren wachten.

Thuis is de plek waar ze zich veilig voelen, bij hun liefhebbende ouders. De onvoorwaardelijke liefde voor hun dochters en de gedrevenheid om hun meiden te bevrijden uit het 'gezinshuis', raakt mij diep.
De zaak is zo ernstig dat ik aandring op een grondig onderzoek door eerlijke rechercheurs die echt iets om kinderen geven en de onmiddellijke bevrijding van deze meisjes, die niemand iets misdaan hebben.
De ouders moeten hen direct kunnen ophalen.

De meisjes hadden allang thuis moeten zijn! Zij verkeren mogelijk in levensgevaar, door de onthullingen over het pedofielennetwerk.

Voor ouders is er niets ergers denkbaar dan als hun kinderen iets vreselijks overkomt, zonder dat ze hen konden beschermen. Ik heb er vertrouwen in dat er nog mensen zijn die echt om kinderen geven en die aan waarheidsvinding doen. Met dank voor ieders aandacht en (re)actie.

Hopende op een omwenteling van onderdrukking naar eerlijkheid, vrijheid en recht voor eenieder, want, Zoals de de Morkhoven hoofdactivist Marcel Vervloesem het nog onlangs uitdrukte: “De toestand in Nederland is onbeschrijfelijk.”

Update:
Wilmahuis is bijna volledig ontmaskerd.De traumatiserende en levensbedreigende situatie voor de meisjes en de andere kinderen, is tot me doorgedrongen. Enkele keren was ik van de partij bij een protestactie, om deze zaak aandacht te geven en de ouders en hun dochters te steunen.

De laatste twee keer weggestuurd door dezelfde politieagent. Ik vraag me af of deze waarschuwing in het politiesysteem terug te vinden is. Is het gewoon een geval van dat regels belangrijker zijn dan mensen (kinderen!), of is het een afdekactie om de ontvoering en het misbruik doorgang te laten hebben?

Hiervóór kwamen er twee agenten op mountainbikes. Vooral een van hen was redelijk.
Hij zei zelfs tegen Ben van Den Brink: "Het is wel schokkend wat je allemaal vertelt" en "Dat moet frustrerend zijn." Hij kon zich voorstellen dat we hier stonden!

Ook bijna iedere instantie in Zoetermeer is nu op de hoogte.

Het gezin kan iedere publiciteit gebruiken, om deze zaken aan het licht te brengen, zodat het niet meer afgedekt kan worden.

Beleefde groet,
Sarah Morton.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Omwille van privacy redenen heeft de redactie diverse volledige namen uit het ingezonden bericht veranderd in initialen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dinsdag 29 oktober 2013

Ingezonden bericht m.b.t. Zaak Ben van Den Brink.

(INGEZONDEN BERICHT)

Geachte heer, mevrouw,


graag uw aandacht voor het volgende: Ben van den Brink en zijn partner Leonie Minkema hebben de afgelopen jaren zeer veel moeite gedaan de kwestie omtrent het misbruik en de uithuisplaatsing van hun minderjarige dochters, D en N van den Brink, onder de aandacht te brengen van de betrokken instanties, en tal van andere, niet rechtstreeks betrokken amtenaren en overheidsinstellingen.

Tevens hebben zij hierover gepubliceerd in diverse binnenlandse en buitenlandse alternatieve media en sinds kort hebben ook diverse mainstream-media interesse getoond in de zaak. Inmiddels is wel tot het grootste deel van de nederlandse bevolking doorgedrongen dat er veel mis is in Nederland op het gebied van jeugdzorg en met name de uithuisplaatsingen, hetgeen al heeft geleid tot diverse demonstraties en protesten.

De zaak van den Brink is uitzonderlijk goed gedocumenteerd en onder te verdelen in twee zaken namelijk:

1a) het door de kinderen vóór de uithuisplaatsing gemeldde misbruik van hen door hun opa, Y.M., en het daarbij behorende onderbouwende bewijs bestaande uit een artsen-rapportage,

1b) het door de vader veronderstelde misbruik van de beide meisjes binnen de verschillende jeugdzorginstellingen ná de uithuisplaatsing en het pleeggezin waar ze nu verblijven, en de daarbij behorende berg aan zeer sterke aanwijzingen in die richting,

2a) de argumentatie op grond waarvan door de rechtbank de beide kinderen uithuis werden geplaatst en, later, de moeder uit het ouderlijk gezag werd ontheven,

2b) de wijze waarop de formele kant van de uithuisplaatsing en de ontheffing uit het ouderlijk gezag werd uitgevoerd.

Ten aanzien van de punten 1a) en 1b) kan de weigering door de politie de aangifte van de vader te ontvangen en de nodeloze repressieve maatregelen door de politie tegen de aangever als zeer opmerkelijk worden beschouwd alsmede de bewering van de burgemeester van Zoetermeer dat wél aangifte zou zijn aangenomen [tegen de beheerders van het pleegoudergezin] zonder dat de bewijsstukken daarvan worden getoond door deze burgemeester.

Uit puur medeleven met het gezin volg ik deze zaak al geruime tijd en ook na persoonlijke contacten met hen kom ik telkens tot de zelfde conclusie: beide ouders zijn eerlijke weldenkende personen die ziels veel om hun beide kinderen geven en zeer wel in staat zijn er goed voor te zorgen, er waren geen gegronde redenen om de kinderen uit huis te plaatsen.

Uit brieven van de kinderen aan de ouders, zowel als uit de rapportage van Bureau Jeugdzorg die wordt gebruikt in het vonnis van de rechtbank blijkt dat de beide kinderen zich zeer thuis voelden bij hun ouders en dat er thuis geen noemenswaardige problemen bestonden.

Dat beide ouders ondanks hun zeer sterke zaak en de aandacht die erop is gericht nergens gehoor of erkenning vinden bij de verantwoordelijke instanties, dat beide ouders zeer zwaar gebukt gaan onder het onrecht en geweld dat hen werd aangedaan door de Nederlanse overheid.

Dat de vader bovenop de constante pijn wegens het verlies van het contact met zijn kinderen ook blijvend fysiek letsel heeft opgelopen doordat hij extreem zwaar mishandeld werd door een speciaal arrestatie-team enkel omdat hij een keer ergens vanuit zijn wanhoop had geschreven 'desnoods schietend zijn dochters te zullen gaan bevrijden'.

Hier wordt dus het beeld zichtbaar van twee mensen die in hun gelijk staan en langzaam door de staat helemaal ten gronde worden gericht, hetgeen volgens mij een barbaarse middeleeuwse praktijk is.

Ten aanzien van punt 2a) kan worden gesteld dat de door de rechtbank gebruikte argumentatie om tot uithuisplaatsing over te gaan, namelijk dat de vader een zekere invloed zou hebben gehad op de kinderen [met name daaruit bestaande dat hij hen in zou prenten dat zij misbruikt zouden zijn], buitengewoon zwak is en bovendien het zeer sterk de schijn in zich draagt dat juist de aangifte door de vader de werkelijke reden is om tot dergelijke drastische maatregelen als uithuisplaatsing over te gaan geheel conform de politionele acties die volgden op de poging tot aangifte van de vader, en dat bij die argumentatie de conclusies van de artsenrapportage [hetgeen er op neer komt dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat de kinderen inderdaad door Y.M. misbruikt werden] volkomen worden genegeerd .

Wat punt 2b) betreft: de vader, Ben van den Brink, heeft een totaal-overzicht van alle onregelmatigheden die plaats vonden binnen de procedure van uithuisplaatsing en ontheffing ouderlijk gezag, welke hij gaarne bereid is u ter kennisneming te doen toekomen.

Herhaaldelijke verzoeken tot herziening werden door de ouders bij de rechtbank ingediend maar blijken telkens uit het bestand van de rechtbank te worden verwijderd en worden daarom niet in behandeling genomen.

Verantwoordingen die rechtstreeks onder de Inspectie Jeugdzorg vallen zijn die van het welzijn van de kinderen, de beoordeling van de rechtmatigheid van de uithuisplaatsing [en met name de wijze waarop dat is gebeurd], en het toezien op de uitvoering door de pleegouders van het in stand houden van een optimaal contact tussen de ouders en de kinderen.

De kinderen zijn thans al geruime tijd ondergebracht in het Wilmahuis, ........ .. te Zoetermeer, een tehuis dat formeel niet is aangesloten bij Bureau Jeugdzorg, terwijl officieel de uithuisplaatsing wél onder Bureau Jeugdzorg valt.

Bovendien bevindt het Wimahuis zich niet in de regio Noord-Holland waar de ouders wonen, [kinderen horen altijd te worden ondergebracht in de regio waar de ouders woonachtig zijn].

Foto's zijn opgedoken op het internet van D en N waaruit blijkt dat zij tijdens de uithuisplaatsing onderworpen zijn aan schandelijke, onterende praktijken, wellicht ook misbruik en mishandeling.

Tijdens privé-telefoongesprekken met de ouders geven zij aan bedreigd te worden dat, indien zij hierover spreken, als maatregel zullen worden overgeplaatst naar een gesloten afdeling van de Hoederloo-groep, ook geven ze aan bedreigd te worden met zwaar misbruik/zware mishandeling.

Wat betreft het onderhouden van het contact tussen de ouders en de kinderen kan aantoonbaar worden gemaakt dat de pleegouder die de kinderen onder haar beheer heeft, W.B, alle regels omtrent de omgang met voeten treedt en bovendien onder diverse schuilnamen, op internet-sites, [zoals Jos Bos, Entoch, Theo en De Derde Kop Koffie], de vader zeer ernstig pleegt te belasteren en te psychiatriseren.

Ook heeft zij een maal geprobeerd een reactie te schrijven op een site met dreigementen uit naam van Ben van den Brink om hem daarmee ernstig in de problemen te brengen.

Dit is allemaal niet alleen in strijd met de wet maar het vormt ook de zeer sterke aanwijzing dat er iets zeer vreemds gaande is in het Wilmahuis, waar volgens Ben van den Brink ook de mede-beheerder van het Wilmahuis in betrokken is, ex-rechercheur van politie A.W. .

Ben van den Brink is bereid op uw verzoek al het hem ter beschikking staande bewijsmateriaal en onderbouwende materiaal met u te delen. Veel documentatie is al te zien op diverse websites en op zijn facebook-pagina onder de naam: Ben van Den Brink [let op de hoofdletter 'D'].

Ik verzoek u met de grootste klem zo spoedig mogelijk deze zaak in behandeling te nemen zodat vanuit de Inspectie Jeugdzorg zal worden ingegrepen en de kinderen zeer spoedig weer het veilige vertrouwde thuis bij hun eigen ouders terug zullen krijgen.

Met vriendelijke groet,


von stauffenberg, lid onderzoeksgroep Zaak Ben van Den Brink.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Omwille van privacy redenen heeft de redactie diverse volledige namen uit het ingezonden bericht veranderd in initialen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

woensdag 23 oktober 2013

Nederlandse Werkgroep "Stop Ritueel Misbruik"

Update 25-10-2013. Jij kunt ons nu volgen via facebook klik hier.

Binnenkort meer over de Nederlandse Werkgroep "Stop Ritueel Misbruik".

Mocht jij slachtoffer zijn van ritueel misbruik, of een andere vorm van misbruik neem dan rechtstreeks contact op met ervaringsdeskundige zoals Leonie Minkema of Ben van den Brink. Tel 072-7507203 b.g.g. 06-17075885.

Tip voor slachtoffers van ritueel misbruik die informatie hierover wil doorgeven aan een gespecialiseerde onderzoeks werkgroep. Neem contact op met Marcel Vervloesem, of met de werkgroep Morkhoven.